چاپ پوستر شرکت کنندگان توسط دبیرخانه همایش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۲ | 
سلام
طبق هماهنگی به عمل آمده با معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه، چاپ پوستر شرکت کنندگان در پانزدهمین همایش علوم دارویی توسط دبیرخانه همایش انجام خواهد شد. لذا خواهشمند است فایل Power Point پوستر آماده شده بر اساس فرمت همایش (اینجا کلیک کنید) را در اسرع وقت به ایمل همایش (ipsc2017@umsha.ac.ir) ارسال نمایید.
لطفا فایل پوستر را با نام کد مقاله (A-10-XXX-X) ارسال نمایید.
با تشکر

دفعات مشاهده: 2721 بار   |   دفعات چاپ: 245 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

زمانبندی ارائه پوسترهای همایش علوم دارویی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۰ | 
سلام
زمانبندی ارائه پوسترهای پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران
 • سه شنبه 96/07/25 ساعت 13:30
کد مقاله کد پوستر کد مقاله کد پوستر کد مقاله کد پوستر
A-10-624-1 A1 A-10-321-1 A36 A-10-607-2 A71
A-10-106-1 A2 A-10-455-1 A37 A-10-245-2 A72
A-10-617-1 A3 A-10-456-1 A38 A-10-245-1 A73
A-10-203-1 A4 A-10-479-1 A39 A-10-331-1 A74
A-10-583-1 A5 A-10-230-1 A40 A-10-430-6 A75
A-10-63-2 A6 A-10-50-2 A41 A-10-185-1 A76
A-10-378-1 A7 A-10-593-1 A42 A-10-114-4 A77
A-10-259-1 A8 A-10-50-1 A43 A-10-100-1 A78
A-10-681-1 A9 A-10-215-1 A44 A-10-459-2 A79
A-10-576-1 A10 A-10-37-2 A45 A-10-661-1 A80
A-10-754-1 A11 A-10-253-1 A46 A-10-37-1 A81
A-10-152-2 A12 A-10-63-1 A47 A-10-459-1 A82
A-10-27-1 A13 A-10-174-1 A48 A-10-312-1 A83
A-10-653-1 A14 A-10-756-1 A49 A-10-28-1 A84
A-10-104-1 A15 A-10-41-1 A50 A-10-86-1 A85
A-10-263-1 A16 A-10-36-2 A51 A-10-622-1 A86
A-10-114-3 A17 A-10-241-1 A52 A-10-551-1 A87
A-10-301-1 A18 A-10-84-1 A53 A-10-492-1 A88
A-10-272-1 A19 A-10-463-1 A54 A-10-240-1 A89
A-10-35-2 A20 A-10-623-1 A55 A-10-392-1 A90
A-10-167-1 A21 A-10-302-1 A56 A-10-144-1 A91
A-10-577-2 A22 A-10-119-1 A57 A-10-82-1 A92
A-10-577-1 A23 A-10-645-1 A58 A-10-671-2 A93
A-10-460-2 A24 A-10-253-1 A59 A-10-182-1 A94
A-10-460-1 A25 A-10-237-2 A60 A-10-190-1 A95
A-10-394-2 A26 A-10-237-1 A61 A-10-290-1 A96
A-10-394-1 A27 A-10-700-1 A62 A-10-334-1 A97
A-10-212-1 A28 A-10-671-1 A63 A-10-355-1 A98
A-10-423-1 A29 A-10-161-1 A64 A-10-231-1 A99
A-10-574-1 A30 A-10-579-1 A65 A-10-243-1 A100
A-10-390-1 A31 A-10-430-3 A66 A-10-616-1 A101
A-10-193-1 A32 A-10-651-1 A67 A-10-191-1 A102
A-10-274-2 A33 A-10-163-1 A68 A-10-235-1 A103
A-10-162-1 A34 A-10-585-1 A69    
A-10-135-1 A35 A-10-477-1 A70    
 
 • چهار شنبه 96/07/26 ساعت 13:30
کد مقاله کد پوستر کد مقاله کد پوستر کد مقاله کد پوستر
A-10-108-1 A1 A-10-24-1 A36 A-10-64-1 A71
A-10-107-1 A2 A-10-330-2 A37 A-10-291-1 A72
A-10-159-1 A3 A-10-330-1 A38 A-10-682-1 A73
A-10-276-1 A4 A-10-687-1 A39 A-10-265-1 A74
A-10-311-1 A5 A-10-317-2 A40 A-10-430-2 A75
A-10-448-1 A6 A-10-611-1 A41 A-10-430-1 A76
A-10-602-1 A7 A-10-242-1 A42 A-10-430-5 A77
A-10-625-1 A8 A-10-892-1 A43 A-10-430-4 A78
A-10-158-1 A9 A-10-491-1 A44 A-10-57-1 A79
A-10-252-1 A10 A-10-491-2 A45 A-10-52-1 A80
A-10-620-1 A11 A-10-491-3 A46 A-10-581-1 A81
A-10-142-1 A12 A-10-442-1 A47 A-10-582-1 A82
A-10-199-1 A13 A-10-37-4 A48 A-10-238-1 A83
A-10-306-1 A14 A-10-892-1 A49 A-10-221-1 A84
A-10-37-5 A15 A-10-276-1 A50 A-10-37-3 A85
A-10-196-1 A16 A-10-183-1 A51 A-10-540-1 A86
A-10-257-1 A17 A-10-695-1 A52 A-10-34-2 A87
A-10-216-2 A18 A-10-39-1 A53 A-10-213-1 A88
A-10-296-1 A19 A-10-341-1 A54 A-10-285-1 A89
A-10-277-2 A20 A-10-383-1 A55 A-10-118-1 A90
A-10-73-1 A21 A-10-120-1 A56 A-10-863-1 A91
A-10-114-2 A22 A-10-382-1 A57 A-10-313-1 A92
A-10-114-1 A23 A-10-380-1 A58 A-10-96-1 A93
A-10-291-2 A24 A-10-71-2 A59 A-10-453-1 A94
A-10-580-1 A25 A-10-134-1 A60 A-10-32-2 A95
A-10-298-1 A26 A-10-610-1 A61 A-10-32-1 A96
A-10-521-1 A27 A-10-692-1 A62 A-10-264-1 A97
A-10-365-1 A28 A-10-270-1 A63 A-10-596-2 A98
A-10-678-1 A29 A-10-270-2 A64 A-10-596-1 A99
A-10-348-1 A30 A-10-672-1 A65 A-10-543-2 A100
A-10-266-1 A31 A-10-304-1 A66 A-10-160-2 A101
A-10-652-1 A32 A-10-309-1 A67 A-10-545-1 A102
A-10-372-1 A33 A-10-277-1 A68 A-10-545-2 A103
A-10-598-1 A34 A-10-132-1 A69 A-10-253-1 A104
A-10-618-1 A35 A-10-104-2 A70    
 
 
 
 • پنج شنبه 96/07/25 ساعت 8:30
کد مقاله کد پوستر کد مقاله کد پوستر کد مقاله کد پوستر
A-10-337-1 A1 A-10-295-1 A37 A-10-202-1 A71
A-10-436-1 A2 A-10-387-1 A38 A-10-626-1 A72
A-10-439-1 A3 A-10-486-1 A39 A-10-426-1 A73
A-10-294-1 A4 A-10-421-1 A40 A-10-303-1 A74
A-10-322-1 A5 A-10-116-1 A41 A-10-635-1 A75
A-10-603-1 A6 A-10-281-1 A42 A-10-523-1 A76
A-10-643-1 A7 A-10-425-1 A43 A-10-630-1 A77
A-10-575-1 A8 A-10-169-1 A44 A-10-649-1 A78
A-10-697-1 A9 A-10-376-1 A45 A-10-129-1 A79
A-10-667-1 A10 A-10-627-2 A46 A-10-175-1 A80
A-10-750-1 A11 A-10-446-1 A47 A-10-654-1 A81
A-10-418-1 A12 A-10-109-1 A48 A-10-194-1 A82
A-10-747-1 A13 A-10-74-1 A49 A-10-284-1 A83
A-10-379-1 A14 A-10-177-1 A50 A-10-684-1 A84
A-10-449-1 A15 A-10-413-1 A51 A-10-34-1 A85
A-10-449-2 A16 A-10-445-1 A52 A-10-110-1 A86
A-10-352-1 A17 A-10-444-1 A53 A-10-599-1 A87
A-10-410-1 A18 A-10-379-1 A54 A-10-615-1 A88
A-10-147-1 A19 A-10-447-1 A55 A-10-133-3 A89
A-10-216-4 A20 A10-447-2 A56 A-10-133-2 A90
A-10-216-1 A21 A-10-650-1 A57 A-10-686-1 A91
A-10-198-1 A22 A-10-68-1 A58 A-10-149-1 A92
A-10-332-1 A23 A-10-222-1 A59 A-10-422-1 A93
A-10-388-1 A24 A-10-217-1 A60 A-10-264-2 A94
A-10-140-1 A25 A-10-368-1 A61 A-10-180-1 A95
A-10-403-1 A26 A-10-77-1 A62 A-10-319-1 A96
A-10-227-1 A27 A-10-60-1 A63 A-10-324-1 A97
A-10-373-1 A28 A-10-34-3 A64 A-10-338-1 A98
A-10-246-1 A29 A-10-389-1 A65 A-10-619-1 A99
A-10-210-1 A30 A-10-133-1 A66 A-10-715-1 A100
A-10-478-1 A31 A-10-347-1 A66 A-10-665-1 A101
A-10-127-1 A33 A-10-437-2 A67 A-10-406-1 A102
A-10-271-1 A34 A-10-437-1 A68 A10-153-1 A103
A-10-117-1 A35 A-10-610-1 A69 A-10-364-1 A104
A-10-485-1 A36 A-10-631-1 A70    
 
 

دفعات مشاهده: 3903 بار   |   دفعات چاپ: 292 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

چاپ خلاصه مقالات در مجله IJPS

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۰ | 
سلام
خلاصه مقالات پذیرفته شده در پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران در مجله Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences منتشر خواهد شد. در صورت عدم تمایل به انتشار،کد خلاصه مقاله خود را به دبیرخانه همایش اطلاع دهید.

 

دفعات مشاهده: 2769 بار   |   دفعات چاپ: 280 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

قالب پوستر همایش قالب پوستر همایش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۵ | 
سلام
رعایت موارد زیر در تهیه و ارائه پوستر الزامی است:
 1. پوستر به صورت عمودی و در ابعاد ۱۲۰×۸۰ سانتی­متر (inch ۴۷/۳ × ۳۱/۵) طراحی شده باشد.
 2. لوگوی دانشکده یا مرکز تحقیقاتی که پروژه در آن انجام شده است در بالا سمت راست و لوگوی همایش در بالا سمت چپ پوستر قرار گیرد (لوگوی همایش از اینجا قابل دانلود می­‌باشد).
 3. اطلاعات زیر به وضوح و با فونت و رنگ مناسب در پوستر مشخص گردد به طوریکه از فاصله دو متری قابل رویت باشد:
 • عنوان، نام نویسندگان (فرد ارائه دهنده با زیر خط و مسئول مقاله با علامت * در بالای اسم مشخص شده باشند)، آدرس علمی نویسندگان (Affiliation)، مقدمه (Introduction)، روش انجام کار (Methods)، نتایج و بحث (Results and Discussion)، نتیجه‌گیری (Conclusion)، واژگان کلیدی (Keywords، حداقل ۳ واژه)، منابع اصلی و ایمیل نویسنده مسئول.
 1. متن پوستر فقط به زبان انگلیسی باشد.
 2. هر پوستر توسط یک فرد که نام او در قسمت نویسندگان با زیرخط مشخص شده است ارائه می‌­شود. این فرد می­‌بایست حداقل ۳۰ دقیقه قبل از زمان تعیین شده برای ارائه جهت نصب پوستر در محلی که برای وی در نظر گرفته شده است حاضر شده و تا اتمام جلسه در محل پوستر خود حضور داشته باشد در غیر این صورت ارائه­‌ فرد مذکور از برنامه‌­ داوری حذف خواهد شد.
 3. دریافت گواهی ارائه مقاله منوط به حضور فرد ارائه دهنده در محل پوستر در طول زمان جلسه و ارائه پوستر توسط وی برای داوران می‌­باشد.
 4. گواهی ارائه پوستر بعد از اتمام جلسه به فرد ارائه دهنده تحویل داده می­‌شود لذا شخصا بعد از اتمام جلسه نسبت به اخد آن اقدام نمایید.

دفعات مشاهده: 3705 بار   |   دفعات چاپ: 350 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه پانزدهمین همایش علوم دارویی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۴ | 
سلام
جزییات برنامه همایش علوم دارویی اعلام شد. جهت مشاهده برنامه به بخش "درباره همایش - برنامه ها" مراجعه نمایید یا اینجا کلیک کنید.
به امید دیدار شما در پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران

دفعات مشاهده: 3205 بار   |   دفعات چاپ: 314 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کارگاه های پانزدهمین همایش علوم دارویی برنامه کارگاه های پانزدهمین همایش علوم دارویی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۲ | 
سلام
برای مشاهده برناه کارگاه های پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران به بخش "برنامه های جانبی - کارگاه های آموزشی" مراجعه بفرمایید یا اینجا کلیک نمایید.
ثبت نام کارگاه ها و پرداخت هزینه آن در روز همایش انجام خواهد شد.
 

دفعات مشاهده: 2541 بار   |   دفعات چاپ: 274 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

رزرو اقامتگاه ویژه دانشجویان رزرو اقامتگاه ویژه دانشجویان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۸ | 
سلام
جهت رفاه حال دانشجویان عزیز، امکان استقرار تعداد محدودی از این عزیزان در مهمانسرای دانشگاه بوعلی سینا (ویژه خواهران) و دانشگاه علوم پزشکی همدان (ویژه برادران) فراهم شده است. جهت هماهنگی و رزرو اقامتگاه با دبیرخانه همایش تماس بگیرید.
081-38381590

دفعات مشاهده: 2523 بار   |   دفعات چاپ: 288 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

رزرو هتل رزرو هتل

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۴ | 
سلام
طبق هماهنگی به عمل آمده هتل های شهر همدان با 20 تا 30 درصد تخفیف میزبان شرکت کنندگان پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران خواهند بود.
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش برنامه های جانبی-رزرو اقامتگاه مراجعه نموده و با مسئول هماهنگی هتل تماس بگیرید.
با تشکر
 

دفعات مشاهده: 2548 بار   |   دفعات چاپ: 284 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پرداخت هزینه ثبت نام در همایش پرداخت هزینه ثبت نام در همایش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۹ | 
سلام
شرکت کنندگانی که وضعیت مقاله آنها به "پذیرفته شده" تغییر پیدا کرده است می توانند با مراجعه به حساب کاربری و پرداخت هزینه مربوطه ثبت نام خود را نهایی کنند.
هزینه اعلام شده جهت دانشجویان و اعضاء هیات علمی مربوط به شرکت کنندگانی است که مقاله ارائه کرده باشند، در غیر این صورت (بدون مقاله)  شرکت کننده باید به صورت آزاد ثبت نام نماید.
با تشکر

هزینه ثبت نام
دانشجویی 800/000 ریال
هیأت علمی 1/800/000ریال
آزاد 2/500/000 ریال

دفعات مشاهده: 2950 بار   |   دفعات چاپ: 281 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتایج داوری خلاصه مقالات نتایج داوری خلاصه مقالات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۸ | 
لطفا برای مشاهده نتایج داوری به حساب کاربری خود مراجعه فرمایید.
در خصوص مقالات پذیرفته شده با اصلاحات، لطفا پس از اصلاح فایل خلاصه مقاله بر اساس قالب همایش علوم دارویی آنرا به عنوان فایل اصلی دوباره ارسال فرمایید. جهت اصلاح خلاصه مقاله موارد زیر را در نظر داشته باشید:
 1. خلاصه مقاله باید بر اساس قالب همایش علوم دارویی (ارسال مقاله راهنمای نگارش مقاله) آماده گردد.
 2. عنوان، نویسندگان و وابستگی سازمانی کامل ذکر گردد.
 3. خلاصه مقاله به زبان انگلیسی باشد.
 4. متن خلاصه مقاله بیش از یک صفحه نباشد.
 5. حداکثر به دو رفرنس ارجاع داده شود.
 6. ایمیل نویسنده مسئول مقاله ذکر گردد.
فرصت اصلاح خلاصه مقاله سه شنبه 96/05/31 می باشد. در صورت عدم ارسال خلاصه مقاله اصلاح شده در تاریخ مورد نظر، مقاله حذف خواهد شد.

دفعات مشاهده: 2887 بار   |   دفعات چاپ: 286 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

امتیاز آموزش مداوم پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران امتیاز آموزش مداوم پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۳ | 
بر اساس نامه شماره 200478 اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت متبوع، امتیاز آموزش مداوم پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران که به مدت سه روز از تاریخ 25 لغایت 27 مهرماه 96 توسط دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار می گردد طبق جدول ذیل اعلام می گردد. همچنین به سخنرانان برنامه های آموزشی همایش به ازاء هر سخنرانی 4 امیتاز تخصیص داده شده است
به امید دیدار شما در پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران
 
جدول امتیاز آموزش مداوم پانزدهمین همایش علوم داروئی ایران
نام رشته امتیاز هزینه مجموع
(1512) داروسازی | دکترای حرفه ای 12 1020000
(1497) داروسازی | کارشناسی ارشد 12 690000
(1132) داروسازی| کارشناسی 12 690000
(1860) داروسازی بالینی | دکترا 12 1020000
(1971) فارماسیوتیکس | دکترا 12 1020000
(1970) فارماکوگنوزی | دکترا 12 1020000
(1924) فارماکولوژی | دکترا 12 1020000
(1510) پزشکان عمومی | دکترای حرفه ای 8/5 690000
(1618) پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده | دکترای حرفه ای 8/5 690000
(14101) ترکیبات طبیعی و داروئی دریایی | کارشناسی ارشد 8/5 690000
(1485) نظارت بر امورداروئی | کارشناسی ارشد 8/5 690000
(1976) اقتصاد و مدیریت دارو | دکترا 8/5 1020000
(1974) بیوتکنولوژی دارویی | دکترا 8/5 1020000
(1977) داروسازی سنتی | دکترا 8/5 1020000
(1972) داروسازی هسته ای | دکترا 8/5 1020000
(1981) زیست مواد داروئی | دکترا 8/5 1020000
(1979) شیمی مواد خوراکی وآبشناسی پزشکی | دکترا 8/5 1020000
(1487) شیمی داروئی | کارشناسی ارشد 8/5 690000
(1973) شیمی داروئی | دکترا 8/5 1020000
(1929) فرآورده های بیولوژیک | دکترا 8/5 1020000
(1978) کنترل دارو | دکترا 8/5 1020000
(1980) نانوفناوری داروئی (نانوتکنولوژی داروئی) | دکترا 8/5 1020000
(1491) علوم داروهای پرتوزا | کارشناسی ارشد 8/5 690000
(1432) سم شناسی | کارشناسی ارشد 8/5 690000
(1975) سم شناسی | دکترا 8/5 1020000
 
 

دفعات مشاهده: 2388 بار   |   دفعات چاپ: 269 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تمدید زمان ارسال خلاصه مقالات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۳۰ | 

با توجه به استقبال اساتید، محققان و دانشجویان محترم از پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران، زمان ارسال خلاصه مقالات تا 31 تیر ماه تمدید شد


دفعات مشاهده: 3450 بار   |   دفعات چاپ: 288 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دومین سمینار چشم انداز دانشجویان داروسازیی (PSP)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۱ | 

دومین سمینار چشم انداز دانشجویان داروسازیی (PSP)

دومین سمینار چشم انداز دانشجویان داروسازیی (PSP) با حضور اساتید و محققین برتر صنعت دارویی کشور همزمان با پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران برگزار می گردد.

از دانشجویان علاقمند به حضور دعوت به عمل می آید.

AWT IMAGE


دفعات مشاهده: 2847 بار   |   دفعات چاپ: 298 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه انجمن علمی دانشکده داروسازی همدان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۱۳ | 

 جلسه انجمن علمی دانشکده داروسازی همدان با حضور سرکار خانم دکتر درخشنده دبیر علمی و جناب آقای دکتر عبادی دبیر اجرایی پانزدهمین همایش علوم دارویی

AWT IMAGE


دفعات مشاهده: 3309 بار   |   دفعات چاپ: 285 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

حضور و همکاری دانشجویان دانشکده داروسازی همدان در غرفه پانزدهمین همایش علوم دارویی همدان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۴ | 

حضور و همکاری دانشجویان دانشکده داروسازی همدان در غرفه پانزدهمین همایش علوم دارویی همدان در بیستمین سمینار IPSS تهران

AWT IMAGE


دفعات مشاهده: 3844 بار   |   دفعات چاپ: 401 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

حضور اساتید محترم دانشکده داروسازی همدان در غرفه پانزدهمین همایش علوم دارویی در بیستمین سمینار IPSS تهران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۴ | 

حضور اساتید محترم دانشکده داروسازی همدان در غرفه پانزدهمین همایش علوم دارویی در بیستمین سمینار IPSS  تهران 

AWT IMAGE


دفعات مشاهده: 3517 بار   |   دفعات چاپ: 276 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

راه‌اندازی پایگاه جدید

AWT IMAGE

پایگاه کنفرانس راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی پایگاه جدید تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد کنفرانس، گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران رشته‌های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین این رشته بوده است. به زودی اطلاعات کنفرانس و نحوه ثبت نام و ارسال مقاله در پایگه قرار خواهد گرفت.


دفعات مشاهده: 2799 بار   |   دفعات چاپ: 278 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تاریخ های مهم

 • مهلت ارسال مقاله: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
 • پایان زمان داوری: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
 • زمان ثبت نام: ۵ تا ۱۵ شهریور۱۳۹۶
 • تاریخ برگزاری: ۲۷ - ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۶

پوستر کنگره

برگزار کنندگان

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه در کادر زیر وارد کنید.

آمار سایت

 • کل کاربران ثبت شده: 911 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
 • میهمانان در حال بازدید: 18 کاربر
 • تمام بازدید‌ها: 289969 بازدید
 • بازدید ۲۴ ساعت قبل: 122 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | 15th Iranian Pharmaceutical Sciences Congress

Designed & Developed by : Yektaweb